محصولات Inverter

Inverter iS7

 • مناسب کاربری های سنگین
 • سه فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۷۵~۰.۷۵ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی ۱۶۰~۰.۷۵ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter S100

 • مناسب کاربری های نیمه سنگین
 • تک فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۲.۲~۰.۴ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی  ۷۵~۰.۴ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter G100

 • مناسب کاربری های General
 • سه فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۲۲~۰.۴ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی ۲۲~۰.۴ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter H100

 • مناسب کاربری های سبک، پمپ و فن
 • سه فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی۱۸.۵~۰.۷۵ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی ۵۰۰~۰.۷۵ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter iG5A

 • مناسب کاربری های General
 • سه فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۲۲~۰.۴ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی ۲۲~۰.۴ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter iC5

 • مناسب کاربری های سبک و صنایع ماشین سازی
 • تک فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۲.۲~۱.۵ کیلووات
اطلاعات بیشتر

Inverter iP5A

 • مناسب کاربری های پمپ و فن
 • سه فاز ۲۲۰ ولت با رنج توانی ۳۰~۰.۷۵ کیلووات
 • سه فاز ۳۸۰ ولت با رنج توانی ۴۵۰~۰.۷۵ کیلووات
اطلاعات بیشتر
فهرست