برندگان لپ تاپ

laptop
ردیف شماره سریال نام شماره موبایل
1 5505B2305A9 سامان قنبرپور/شرکت الکا رسانا 0088—0937
2 5504C03059F قاسم رضایت 4225—0919
3 55063160809 جعفر نصیری 7742—0917
4 5505B1810175 رضا عربی 6995—0912
5 5505b120938 محمدصادق رضایی 6733—0913
6 5500445972 مصطفی احمدی شاهدانی 6359—0913
7 550660301FA امیر پارسی 0157—0915
8 550690200CA نیکان مشهد 3103—0935
9 550642000C5 بهروز اکبری 0021—0912
10 5506601062F مهدخت شجاعی/برق و کنترل کیان 1230—0913