اسامی برندگان گوشی موبایل LGK10

ردیف شماره سریال نام شماره موبایل
1 F9550551403 رضا کرامتی 0374—0935
2 MB4G01976 سيد جعفرموسوي 0636—0915
3 B12066E5505 مرتضي پناهي 7287—0912
4 55063261b65 وحید حسینی 9243—0914
5 5505C0807AE بهزاد نوبريان 0616—0914
6 55064221BB4 مهدی حمیدی 7914—0914
7 55059210866 بهرام ابراهيميان 6132—0912
8 5505A071C13 هما صنعت 9112—0938
9 5505B1800174 -خاموش- 3013—0938
10 5504C100E3 ساناز آبکار اصفهانی 1956—0913